Kontakt til klubben:                                                   Øvrige bestyrelse:

Peder Pedersen (næstformand)   

40103725                         

Torben Duerlund  (formand)  23205985

 Kurt Jensen           53389297

Søren Aagaard         42768229

 Therese Pedersen  23676331

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LOVE FOR THURØ L´HOMBREKLUB

§ 1.                       Foreningens navn er Thurø L´hombreklub.

                             Klubben er medlem af Dansk L´hombre Union og Fyns L´hombre Union, og benytter

                             Dansk L´hombre Unions turneringsregler.

§ 2.                       Klubbens formål er at samle medlemmer til selskabeligt l´hombrespil samt at spille turnering.

§ 3.                       Spillesæsonen varer hele året med almindeligt l´hombrespil eller præmiel’hombre 1. og 3. tirsdag i hver måned (undtaget juli). Bestyrelsen er ansvarlig for udskrivning af turneringer.

§ 4.                       Medlemsbidraget, samt spilletaksten fastsættes på generalforsamlingen.

Medlemsbidraget betales inden 1. april, derefter pålægges et gebyr kr. 10,00 pr. påbegyndt måned.

Alle spilleaftener begynder kl. 18.30. Der trækkes lod mellem spillerne. Overskydende spillere fordeles af turneringslederen.

Æresmedlemmer kan når som helst udpeges af bestyrelsen. Udnævnelsen til æresmedlem medfører fritagelse for betaling af medlemsbidrag.

I tilfælde af 9 matadorer tilkommer den obligatoriske 5 kr. spilleren fra de øvrige tilstedeværende spillere (gælder ikke turnering)

§ 5.                       Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent. Over forhandlingerne føres protokol, der underskrives af bestyrelsen. Alle spørgsmål på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal.

§ 6.                       Ordinær generalforsamling afholdes i januar måned, indkaldelse skal ske senest 3 uger før generalforsamlingen.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent.

Formanden aflægger beretning.

Turneringslederen aflægger beretning.

Kassereren aflægger regnskab for det forløbne år.

Valg af fremmødeprotokolfører.

Valg af bestyrelsesmedlemmer. På lige år vælges 3. på ulige år 2.

Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Eventuelt.

§ 7.                       Bestyrelsen kan når som helst nedsætte udvalg.

                             Bestyrelsesmedlemmer og revisorer vælges for 2 år ad gangen. Revisorsuppleant for 1 år.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig og vælger formand, kasserer, næstformand, turneringsleder og sekretær.

§ 8.                       Den til enhver tid siddende bestyrelse for Thurø L´hombreklub er forpligtet til at føre dokumentation for historien i klubben. Dvs. der skal være dokumentation for alle generalforsamlingsindkaldelser og referater, så alle vedtagelser kan fremlægges. Ligeledes skal regnskaber for alle år kunne fremlægges. Det samme gælder for bestyrelsens sammensætning. Derudover skal resultater/vindere af årets 4-mands-og 2-mandsturneringer føres ajour. Det samme gælder for klubbens æresmedlemmer.

                         -----------------------------------

Således vedtaget på generalforsamlingen den 12. januar 1952. senere vedtagne ændringer indgår nu i lovene.

Del siden