Spilleregler for Thurø L'hombreklub 1944

Mødetid kl 19½. Der spilles til kl. 22 første fredag i hver måned. Forsinkede deltagere erlægger 1 kr. i bøde.

II

Indskud 5 kr. årlig

III

Spillerne indtager deres plads efter lodtrækning. Der må kun spilles efter almindelige L'hombre regler til en pris af 5 ører. Der spilles med solokop i tilfælde af pasmelding således at der svares en Portion ved Honnørspil. Nolobet højst 6 pinde. Aftenens overskud og i tilfælde af 9 matadorer går i grisen.

Jens Theodor Jensen    Karl Rasmussen    Chr. M Nielsen

Vedtægter for Thurø L'hombreklub

I

Foreningens navn er ”Thurø L'hombreklub”.

II

Foreningens Formål er at dyrke L'hombrespillet i al selskabelighed og derved  samle saa mange af øens spillere som muligt.

III

Bestyrelsen består af 3 medlemmer som nyvælges hvert års generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

IIII

Der nyvælges ved ordinær årlig Generalforsamling 2 revisorer

V

Beslutning vedrørende  Bestyrelsen foregår ved skriftlig afstemning

Jens Theodor Jensen    Karl Rasmussen    Chr. M. Nielsen

Efter indbydelse samledes en kreds af l'hombrespillere på Turisthjemmet lørdag den 19 august 1944. Her forhandlede man om at danne en l'hombreklub for Thurøe. Efter forskellige udtalelser  vedtog man at starte foreningen og der indmeldtes straks 15 medlemmer. Det vedtoges at spille på Turisthjemmet en gang om måneden første fredag i hver måned. Ligeledes vedtages det at spille 5 øres alm. l'hombre uden svingninger til nogen sider.

Til at lede foreningen valgtes en bestyrelse på 3 medlemmer nævnes plantageejer Chr. Malling Nielsen Gartner Carl Rasmussen samt gartner Jørn Jensen med sidstnævnte som formand.

Man vedtog at ansætte det årlige kontingent til 5 kr.

Jens Theodor Jensen    Karl Rasmussen    Chr. M. Nielsen

 Lovændring 9. januar 1960:

Der spilles 1. og 3. torsdag i hver måned samt turnering på torsdage efter turneringsudvalgets skøn i vintermånederne.

Lovændring 18. januar 1964

Til 1. og 3. tirsdag i hver måned.

(Udskrift i moderniseret dansk skrevet af Therese S. Pedersen)

Ord i kusiv er ord, jeg er usikker på. Skriften er vanskelig at læse.

 Udrag af foreningens protokol

Fredag 5 januar 1945  afholdt foreningen torskespisning på  Turisthjemmet med efterfølgende spil. Så godt som alle medlemmer deltog, og der herskede en festlig og munter  hele aftenen. Foreningen gav kaffe og lign.

Den første generalforsamling blev holdt på Turisthjemmet Lørdag den 18. august 1945. Her mindedes foreningens første afdøde medlem Toldassistent K. Hansen.

Formanden kunne berette, at man havde måttet indstille sammenkomsterne på et tidspunkt pga. lysmangel. (Det var jo krigens tid. tp)

Det blev vedtaget at anskaffe en forhandlingsprotokol- og kassebog. Ligeledes vedtog man at afholde den ordinære generalforsamling i januar måned ”således at så mange som muligt af de søfarende medlemmer kan deltage”.

Regnskabet balancerede med 158, kr. Kassebeholdningen var på 48, 95 kr.

Næste års generalforsamling var Fredag den 1. Februar 1946. Torsk og ostepind* for 4.50 kr.

Klubbens bødegris blev slagtet, og der var flæskeauktion, der gav godt med penge til årets sommerudflugt. Under eventuelt var der forslag fremme om at spille 2 gange om måneden og at spille 10 øres. Forslaget blev forkastet. Man vedtog at klubben ikke skulle tælle mere end 50 medlemmer.

Der var sang og optræden og aftenen sluttedes med ”Der er et yndigt land”.

 (i flg. Ordbog over det danske sprog:

stykke brød med ost ell. lille anretning af ost, brød og smør )

Om sommeren blev der holdt sommerudflugt til restaurant ”Skrænten”, hvor der serveredes stegt ål til en pris af 6,50 kr. plus 50 g smør. (er det smørmærke til restauranten?)

Lørdag den 4. januar 1947 var der torskespisning for 5,50 kr pr kuvert. Det vedtoges at ”Grisen” betaler spisningen samt 1 øl. (hvilke penge ligger i den GRIS????) Under den efterfølgende generalforsamling blev det vedtaget at flytte spilledagen til 1. lørdag i måneden. Og så står der, at medlemstallet udvidedes til 60. Det blev vedtaget at spille i pulje de første 2 gange og derefter til egen lomme alt 5 øres.

Der afholdtes som altid auktion.

Om sommeren afholdtes sommerudflugt til Lundeborg Kro. Menuen var kogt rødspætte og jordbær med fløde til 5 kr. pr. kuvert.  40 g smør. Foreningen betalte musik til bal, bilturen, kaffe med likør og en øl.

Den 10. januar 1948 afholdtes atter torskespisning. Foreningen betaler maden, deltagerne betaler deres drikkevarer. Der skal afleveres 50 g smør.

Ved generalforsamlingen var der forslag fremme om at ikke fremmødte medlemmer skulle betale 50 ører pr. spilleaften. Nedstemt.

Forslag om at en spiller, der får 9 matadorer, selv skal have pengene og ikke klubben. Nedstemt.

Forslag om at damerne skulle med til torskespisning. Nedstemt.

Årets sommerudflugt gik til Vemmenæs.

I august 1948 var der diskussion om hvorvidt man skulle fortsætte med turneringsspil. Spørgsmålet forelægges spillerne på en alm. spilleaften.

Der var generalforsamling 8. januar 1949. Der var ingen spisning og det diskuteredes om der skulle være en festlig aften med torskespisning. Det blev vedtaget at lade bestyrelsen fastsætte en dato. Der blev diskuteret turnering, og det blev vedtaget at det skulle foregå ved lodtrækning, og der skulle føres lister.

Årets sommerfest afholdtes på Turisthjemmet.  Alle damer skulle møde op med en pakke til auktion.

1950 afholdtes generalforsamlingen 14. januar. kl. 18. med efterfølgende spisning kl. 19. Foreningen betalte maden. Ikke drikkevarer.

Årets sommerudflugt gik til Lundeborg: Sildeanretning, kotelet og is. 8.50 kr. Foreningen betalte de 4 kroner, og der er fornøjeligt bal.

1951 afholdtes generalforsamlingen lørdag den 13. januar. Der skulle ikke være ”griseslagtning” men amerikansk lotteri

Det blev vedtaget at spille 2 gange om måneden i de 6 vintermåneder. 1. og 3. lørdag. Vedtægterne skulle føres à jour.

Den 24. juni det år afholdt man en venskabelig makkerparturnering med Odenseklubben på ”Turisten” med 9 par fra hver klub. Thurø vandt med 94 point mod Odense 86. Odense gik med første- og andenpladsen.

Flere medlemmer havde opfordret til en lokal makkerparturnering, og det blev aftalt at spille en sådan tredje lørdag i Okt., Nov. og Dec. Der skulle købes 36 spil nye kort samt mapper m.m.

12. januar afholdes generalforsamlingen i 1952. Vedtægterne var ført à jour og blev vedtaget med en enkelt ændring. Der var sket en vældig udvikling i turneringsspillet, og Odense inviterede til en holdturnering. Klubben meldte sig ind i Dansk L'hombre Union.

 Det år blev der lavet det første æresmedlems-diplom til Kaptajn Carl Petersen

 Der blev bestemt at holde turneringer på 7 tirsdage i okt. - dec.

 Generalforsamling 10. januar 1953

Der havde været medlemsfremgang med 5 medlemmer til nu 48 medlemmer

Det blev vedtaget at spille makkerparturnering 6 tirsdage i foråret og holdturnering  til efteråret. Det vindende hold fra holdturneringen 1952 fik ret til at spille om kredsmesterskaberne i Odense.

Et forslag om en bestyrelse på 5 blev forkastet. Det blev vedtaget at spille 3. lørdag i de 6 vintermåneder.

 Det var i de her år at medlemmer som Peder Kømand, Fritz Hansen, Franck Huusfeldt begynder at blive nævnt. Der ydes et bidrag på 25. kr. til Polioindsamlingen

 1954 kostede torskespisning med ost 6,50.

Der blev fortalt om en bykamp med Svendborg, hvor Thurø vandt med 10 minus 7 mod 8 plus 4. Thurø vandt den udsatte præmie: en dirigentklokke

Det var klubbens 10 årsjubilæum, og der skulle holdes en fest den 21. august på Turisthjemmet. Der serveredes sild, hamburgerryg med gemyse og is for 8½ kr pr. kuvert. Klubben betalte de 5 kr.

2 mand skulle spille til ballet, og der måtte ikke spilles kort.

 Generalforsamling 15. januar 1955 med torskespisning og amerikansk lotteri.

Under eventuelt foreslog Henry Petersen, at man spillede hver tirsdag. Forkastet.

Sommerfest på Grasten.

Generalforsamling den 26. januar 1956

Under eventuelt foreslog Henry Petersen en ugentlig spilleaften. Forkastet.

Generalforsamling 12, januar 1957

Der havde i det forgangne år været 3 møder i Ringe om en fynsk l'hombreturnering. Klubben havde deltaget i en pokalkamp med Gislev ogSvendborg. Thurø vandt pokalen. Thurø var i Danmarksturneringen med 2 hold ud af 68 hold. Der var forslag fremme om at spille to lørdage om måneden hele året. Forkastet. Henry Petersen foreslog at spille torsdag i stedet for lørdag. Nedstemt.

Generalforsamling 18. januar 1958 kl. 6

Der omtaltes præmiering af dem, der mødte flittigst.

 Generalforsamling 10. januar 1959

Torskespisning til 7,50 pr. kuvert.

Der uddeltes 2 sæt spillekort til flittige spillere uden forsømmelser.

 Generalforsamling 9. januar 1960

Bestyrelsen foreslog at flytte spilleaftenerne til torsdag. Vedtaget efter afstemning.

 Sommerudflugt med madkurv til Grasten den 22. august 1960

 Generalforsamling den 21. januar 1961 torsk og kaffe 9.50 kr

Det blev fortalt, at fremmødet på spilleaftenerne var blevet bedre, efter det var blevet torsdage.

Kampvalg mellem Langhorn og Hans Hansen. Sidstnævnte vandt.

 Generalforsamling 13. januar 1962 med torskespisning, amerikansk lotteri som sædvanligt og andespil.

 Generalforsamling den 12. januar 1963 med bankospil og torskespisning til 10,75 kr. Bestyrelsen foreslog tirsdage som spilledag. Undtagen i 4 sommermåneder, hvor der spilledes 1. og 3. tirsdag.

Det blev vedtaget. Man vedtog også, at prisen for en ouvert skulle være 8 pinde. Bestyrelsen foreslog, at de røde esser ikke skulle gælde i meldingerne, men det forslag måtte trækkes tilbage.

 Generalforsamling 18. januar 1964

Forslag om kontingentforhøjelse til 10 kr. Enstemmigt vedtaget. Også et forslag om at spille 1. og 3. tirsdag i måneden blev vedtaget.

 Jubilæumsfest 22. august 1964 på Turisten med spisning til 12. kr.

 Generalforsamling den 16. januar 1965

Når man læser referater af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger er det slående, at det er Fritz Hansen som står for utroligt meget af det praktiske arbejde. Han er også klubbens kasserer gennem mange år. Henry Petersen vælges dette år som suppleant.

 Generalfrosamling den 15. januar 1966

Laurits Olsen foreslår at sluttidspunktet på spilleaftener bliver 23.30. Vedtaget.

 De følgende år skete der ikke meget på GF. I 1968 vedtoges det at lave et begynderkursus. På GF i 1969 hævedes kontingentet til 15 kr. De røde esser var igen oppe til diskussion, men det vedtoges fortsat at spille med dem. På et bestyrelsesmøde vedtog man at supplere bestyrelsen med Henry Petersen. Han bliver klubbens turneringsleder.

 Den 23. august 1969 afholdes 25 års jubilæumsfest til en pris af 18 kr. pr. person. Formændene fra Svendborg, Gislev og Dansk l'Hombreunion blev inviteret.

 I efteråret 1969 opstod der uenighed med Turisthjemmet om betaling for at være der. De ønskede 2,50 kr. pr medlem pr aften.  På Thurø Kro ville ejeren lægge hus til, hvis man købte kaffe og 1 mad for 6 kr. + betjening. En så vigtig sag måtte der en ekstraordinær GF til at beslutte, og det gjorde man så den 7. oktober samme år. Afstemningsresultatet blev: 2 blanke, 10 for Skipperkroen (tidligere Turisthjemmet), 14 for Thurø Kro. Der indrykkedes en annonce om det nye spillested.

 1971 diskuteres bestyrelsens antal igen, men et forslag om fem bestyrelsesmedlemmer blev trukket tilbage. Det år blev Peder Købmand formand (P.A. Nielsen).

 1972 blev det foreslået at formanden skal vælges af generalforsamlingen. Nedstemt.

  Den 16. maj var der bestyrelsesmøde. Der havde været en henvendelse fra Skipperkroen. Man vil gerne have klubben tilbage. Der skulle ikke betales leje. Kaffen kostede 5,75 kr. og en øl 3,50. Igen indkaldtes til ekstraordinær generalforsamling den 4. juli 1972. 26 stemte for 1 imod.

 På Gf i 1973 stillede P.V. Mogensen forslag om gule ærter i stedet for torsk til middagen. Han blev nedstemt den afsten, som alle de følgende gange, hvor han prøvede at komme igennem med sit forslag. På det efterfølgende bestyrelsesmøde var der 4 i bestyrelsen: P.A. Nielsen som formand, Fritz Hansen som Næstformand og sekretær, Franck Huusfeldt som kasserer, Henry Petersen som turneringsleder .

 1974 forhøjes kontingentet med 10 kr. (?) Og det er året for den 30 års jubilæumsfest, der blev afholdt 17. august. 25 kr. pr. kuvert.

 1976 foreslog Jens Søndergaard, at der blev spillet fra 19 – 23. nedstemt. Kontingentforhøjelse til 50 kr., tilgengæld skulle der ikke opkræves kortpenge. Et forslag om koldt bord hvert andet år i stedet for torsk blev forkastet.

 1977 blev der lavet et tiltag for at skaffe nye medlemmer. 20 mennesker meldte sig til begynderkursus. Heraf meldte 16 sig ind i klubben. Og det var her det store rykind af kvinder fandt sted.

 På GF i 1978 valgtes Mogens Hansen ind i bestyrelsen. Så var der fem medlemmer, men der står ikke, hvornår eller om det egentligt var vedtaget. Igen kunne man sige, at turneringslederen fra første færd af ikke var valgt, men var blevet bedt om at påtage sig jobbet.

Kuvertprisen er 55 kr.

 !979 var jubilæumsår, og det blev fejret den 19. august. På GF nævntes en sommerudflugt til Smørmosen. Det må have været i sommeren 1978.

Skipperkroen beder om at der erlægges 5 kr. pr spiller i leje pr. aften. Det forhandles frem til et fast beløb på 100 kr. Hver spiller skal betale 3 kr.

 På GF 1980 blev kontingentet sat til 100 kr. Hver spiller betaler 2 kr pr. aften. Taksten for 9 matadorer hæves fra 2 kr. til 5 kr. Det vedtoges at de spillere, der spillede i juni og juli selv betalte huslejen.

 1981 sættes varmepengene til 125 kr. pr. aften

 I 1982 diskuteres om det ville være rimeligt med et turneringsudvalg, der skulle beslutte hvilke hold, der skulle sendes til turneringer uden for huset. Ikke vedtaget. Lene Thurøe foreslog, at man spillede  fra 19 – 23. Vedtaget.

 1983 var prisen for torskespisning 100, kr. pr. kuvert.

Jens Søndergaard foreslog at man flytter ned i hallen. Nedstemt.

 Den 24. april 1983 afholdt Dansk L'hombreunion generalforsamling på Skipperkroen.

 Gf 1984. Per Hasholt klagede over slidte kort. Bestyrelsen lovede, der ville komme nye.

Norup nævnte muligheden af at ændre fra 10 øres til 25 øres. Det skulle dog komme som forslag til en generalforsamling.

Den 4. september 1984 fejredes det 40 års jubilæum med smørrebrød og en øl efter først at have spillet kort til pausen.

 På Gf den 2. februar 1985 blev det vedtaget at opkræve et ekstra kontingent på 25 kr, som skulle hensættes til 50 års jubilæet. Hans Georg Storm kom med et forslag om at hæve prisen fra 10 øre til 25 øre. Franck Huusfeldt opfordrer til at holde en ordentlig tone over for de nye medlemmer.

I 1985 bliver Lene Thurøe Hansen formand. Klubbens første kvindelige. Gerda Sølvbjerg var fortsat medlem af bestyrelsen.

 På Gf i 1987 sættes varmepengene til 5 kr pr spiller.

På bestyrelsesmøde den 13. februar samme år besluttes det at flytte i Hallen, da vi følte os uønskede på kroen. Første spilledag i Hallen blev 17. februar. Der skulle betales 40 kr. pr spilleaften.

 1988 holdtes Gf i Hallen uden den traditionelle torskespisning. Der blev serveret rejecocktail, oksesteg og fløderand for 85,- kr.. Arne Svenningsen præciserede, at de mindre dårlige spillere aldrig fik en chance for at deltage i venskabturneringer. Eli forslog at flere hold skulle tilmeldes.

 GF i 1989 blev også holdt i Hallen. Til en pris af 115 kr. blev der serveret en forret, kalvesteg og fromage.

Arne Svenningsen kommenterede turneringslederens beretning med, at de forkerte vandt, da der blev kigget kort. Det blev ikke kommenteret. Året havde 4 præmie l'hombreaftener.

Thomas Bytoft vælges ind i bestyrelsen på generalforsamlingen og bliver  formand.

I december afholdtes en julepakke l'hombre. 7. marts fik klubben godkendt lokalelejemål i Hallen

 På Gf i 1990 var det igen til diskussion om, der skulle spilles 10 øres eller 25 øres. Flertal for 25 øres.

Menuen bestod af hønsesalat på ananas og svinekam stegt som vildt. Desserten var romfromage. Pris 115,- kr.

 Også i 1990 blev der lavet en julepakkefest.

  GF i 1991 bliver det foreslået at afholde GF på Skipperkroen med den traditionelle torskespisning.

Menuen i Hallen var franskbrød med røget laks, oksesteg med tilbehør og fløderand til 105,- kr.

 Bestyrelsen arbejdede med forslaget om torskespisning på Skipperkroen og havde aftalt næste GF der med spisning til 125,- kr.

Der var problemer med at få ølregnskabet til at passe, så værtinden ville fremover tager mod bestilling.

Bestyrelsen vedtog også at støtte hold, der kommer i Danmarksturneringen eller kommer op i divisionshold med 100, - kr.

Juli måned er sommerferie.

Der indkøbtes 4 bøger med l'hombreregler til udlån.

 1992 GF på Skipperkroen

Formanden henstillede at man tog hensyn med rygning, når der var turnering.

Varmepenge var nu 10 kr.

Også det år var der julepakkefest. Der blev indsamlet 5 kr pro pers til Henry Petersens 25 års jubilæum i bestyrelsen. Klubben ville doble beløbet op.

 GF 1993. Det besluttes at man skaulle være medlem af klubben mindst 10 år for at kunne blive æresmedlem. Beslutningen gjaldt ikke allerede udnævnte æresmedlemmer.

Der taltes om jubilæumsfesten i 1994.

Det blev vedtaget at man til turneringer spillede med de nye købenolo regler, men til hverdag brugte de gamle.

Også det år diskuteredes præmiernes størrelse.

 På GF 1994 stillede formanden et spørgsmål om påhæng til jubilæumfeste. De måtte i så fald betale selv. Pris: 300 kr. Forslaget blev nedstemt.

Arne Svenningsen ønskede A og B hold i turnering som tidligere. Nedstemt.

 Bestyrelsen besluttede at lave et jubilæumsskrift.

Festen afholdtes den 21. august 1994 startende med morgenkaffe kl. 8.30 og så eller turnering, frokost, turnering middag. Ønsker folk kun at spille pindespil, var det også en mulighed

Middagen bestod af fiskesymfoni, kalvesteg og is med frugter.

Der var inviteret formænd fra forskellige klubber. Der blev holdt taler, sunget og underholdt.

 I 1995 bad Henry Petersen om at blive fritaget for jobbet som turneringsleder. Hans Georg Storm blev hans afløser.

 På GF i 1995 bliver det sagt at klubben ville betale indskuddet, hvis et hold meldte sig til Danmarksturneringen.

Klubbens love skulle tages op til revission, da der stod forkerte ting i dem.

Opfordring til hensyntagning med rygning

Under eventuelt taltes meget om divisionsturnering. Substitutregler. Opkvalificering af folk m.m.

Nolo ouvert regler med henholdsvis 6 og 7 pinde indførtes med øjeblikkelig virkning.

Der var problemer med at få folk til at møde til tiden. Et ofte nævnt problem. Man foreslog en bødekasse. 10 kr. for at komme forsent. Det blev vedtaget.

 Også i 1995 blev der afholdt julepakkefest.

 GF 1996 blev der fremlagt reviderede love for klubben

Der blev lavet begrænsning af rygning i 1996, men det kneb med at håndhæve det

Der afholdtes kurser for begyndere og let øvede.

 GF1997 Der udtaltes et ære være hans minde over Franck Huusfeldt, et engageret og mangeårigt medlem og bestyrelsesmedlem. En mand der mere ned nogen anden kendte klubbens historie og traditioner.

Ens regler for købe nolo bliver foreslået på GF. Vedtoges. Er bordets spillere enig om andet, kan de spille efter gamle regler.

Der er ønske om kortdreng/pige på turneringsaftener. Det vedtages at financiere dette ved at sætte varmepenge op til 13 kr. på turneringsaftener.

GF 1998 Formanden opfordrer alle, som bruger afløsere,til at betale de 10 kr. i varmepenge

Klubben betaler de 3,00 kr til kortomdeleren = ca. 3000 om året.

Overskudsfest d. 13. september 1998

 GF 1999 slår rekorden med 69 tilmeldt til den 16. januar.

Thomas Bytoft går som formand og bestyrelsens forslag om at indvælge Jørgen Damgaard Petersen vedtages.

Kuvertpris 150,- kr.

 Ved det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerer bestyrelsen sig med Jørgen Damgaard til formand. Det hverv har han til sin død i februar 2011.

 2000 bliver bestyrelsen enige om præmierne til holdturneringerne:

  1. 1 stk sølvplatte + 3 fl. rødvin
  2. 3 fl. rødvin
  3. 2 fl. rødvin
  4. 1 flaske rødvin

 GF 2001 Bestyrelsen foreslog kontingentforhøjelse på 25 kr. Godkendt.

Jørgen Præstegaard foreslog totalt rygeforbud. Forkastet.

 2002 præmier til julel'hombre 1 fl. snaps, ½ flaske snaps, 1 fl. rødvin

 2003 julel'hombre gik godt. Der udtrykkes beklagelse over cafeteriets stadig ringere betjening

 2004 kostede torsk og en ostemad 175,- kr.

Der blev stillet forslag om at starte kl. 18.30 til spilleaftener. Vedtaget.

 60 års jubilæum 21. august 2004 Festen strækker sig fra kl. 8 om morgenen til efter festmiddagen om aftenen.

 GF 2005 Under evt. fremførtes det,  at der efter foreningslovene fra 1944 skulle startes kl. 19.00 og ikke 18.30 som vedtaget året før.

DM 2005 blev afholdt på Hotel Christiansminde. Vores formand, Jørgen Damgaard, stod for arrangementet.

 GF 2006 Rygning er igen oppe til diskussion. Bestyrelsen lovet at stramme op. Det år er det Per Hasholt, der gør opmærksom på, at det ville godt med nye kort.

 GF 2007 Bestyrelsen kommer med forslag til ændring af klubbens love §4. ”Alle spilleaftener begynder kl. 19.00” Medlemmerne stemmer for, at bestyrelsen må fastsætte spillestarten.

 Rygning blev generelt forbudt i Danmark 1. april 2007, hvilket afsluttede diskussionerne  i klubben.

 GF 2009 Bestyrelsen foreslog at sætte prisen op fra 25 øre til 50 øre, da 25 øren udgik. Forslaget blev godkendt.

 GF 2010 Bent Rasmussen blev rost for sit arbejde i Skallen for nye l'hombrespillere.

Opfordring til at følge op med turneringsresultater m.m. i Fyns Amts Avis

 Ekstraordinær generalforsamling den 5. april 2011. Da Jørgen Damgaard var afgået ved døden, skulle der vælges ny formand. GF valgte Peder Pedersen.

GF 2013 Klubbens medlemstal er dalet til 53. Alle opfordres til at skaffe nye spillere. Klubben har nu 8 æresmedlemmer. Fremmødet til alm. spilleaftener er fint.

Torsk og citronfromage til kr.: 215,-

Kontingent: 150,- kr.

 GF 2014 Endnu en gang må der mindes medlemmer, som er afgået ved døden bl.a. Gerda Sølvbjerg, som i mange år var i bestyrelsen.

Klubben deltog med 4 hold i DM. 3 hold nåede semifinalen og finalen.

GF 2017 Retten til at blive æresmedlem automatisk efter det fyldte 80. år afskaffes. I stedet udpeges æresmedlemmer af bestyrelsen. Udnævnelse til æresmedlem medfører fritagelse for betaling af medlemsbidrag.

 Generalforsamlingen genvalgte Else Marie Norman til fremmødeprotokolfører. Et arbejde hun har udført samvittighedsfuldt siden 2000. Inden den tid blev fremmødet kontrolleret af en fra bestyrelsen.

GF 2018

Bent Madsen blev udnævnt som æresmedlem efter de nye regler. Han og  hans kone, Karen, har bakket op om klubben i mange år. Bent som bestyrelsesmedlem og Karen har lavet mad utallige gange.

 Ovennævnte uddrag er lavet af Therese Stamer Pedersen

Der tages forbehold for fejl, da alt i de håndskrevne protokoller ikke er lige let læseligt.

Del siden

GF 2019

Mogens Andersen blev udnævnt til æresmedlem for mange års deltagelse i turneringer og for sit arbejde som dirigent på GF.

John Norman forlod bestyrelsen efter 20 års stor indsats. Bestyrelsen vil savne ham. I stedet indvalgtes Torben Duerlund.

Deltagerne i GF betalte 50 kr. for at deltage i spisningen.

GF 2020

Klubben har mistet tre medlemmer i 2019: Ole Schnurre, Bent Madsen og Niels Sørensen. De blev mindet med et øjebliks stilhed.

Anne Lise Jensen træder ud af bestyrelsen efter mange års solidt arbejde som turneringsleder. Peder og Torben Duerlund overtager hendes arbejde.

Nyvalg Søren Aagaard.

Deltagerne betalte 50 kr for deltagelse i spisningen, der traditionen tro var kogt torsk og citronfromage

GF 2021

Grundet corona måtte generalforsamlingen udsættes til tirsdag den 15. juni. Den blev afholdt på Bergmannhus. John Normann var dirigent og generalforsamlingen blev afholdt efter gældende vedtægter. Jørgen Degn, Helge Larsen og Hans Jørgen Mortensen blev mindet med 1 minuts stilhed.

Der var genvalg til bestyrelsen, revisorer og protokolfører. Kontingentet er fortsat 150 kr, selvom klubkassen lider voldsomt under manglende indtægter grundet coronanedlukningerne.

Efterfølgende blev der serveret smørrebrød. Og så blev der spillet præmiel'hombre.

GF 2022 måtte atter udsættes til 21. Juni. Skipperkroen holdt lukket i januar pga Corona. Afholdtes på Bergmannhus.

Jørn Faistrup blev valgt til bestyrelsen. Søren Aagaard ønskede at træde ud.

Stor diskussion om klubbens fysiske placering. Forslag fremme om at flytte til gratis lokaler i Skallen. Foreløbig bliver klubben dog på Thurø.

Fremmødeprotokollen blev afskaffet.

Almindelige spilleaftner slutter fremover kl. 22

Kaffe og øl ordningen afskaffes. Fremover laver bestyrelsen en kop kaffe. Niels Pedersen sørger for øl/vand.

Nye æresmedlemmer Else Marie og John Norman. De har i mange år gjort et stort arbejde for klubben.

5 medlemmer blev mindet med 1 minuts stilhed. Jens Søndergaard, Mogens Andersen, Henning Quist, Niels Peder Andreasen, Erik Lønberg.

Efter smørrebrødet blev der spillet l'hombre.

 GF 2023 på Bergmannhus

23 tilmeldte. Der blev serveret wienersnizel fra Skipperkroen. Lagkage til kaffen. 

Egenbetaling 50 kr.

Der blev holdt 1 minuts stilhed for Mogens Fredriksen.

Energikrisen er det store problem. Huslejen er fordoblet. For at klare udgifterne blev kontingentet forhøjet til 250 kr.

Bestyrelsen blev genvalgt.

Ny revisor Søren Aagaard

Næste år bliver klubben 80 år. Startet 19.081944.

Forslag om torskespisning næste år i den anledning :-)

På ekstraordinær generalforsamling den 10. oktober, blev det vedtaget, at flytte lokaler til Skallen i Svendborg per 1. januar 2024. Spilleaften bliver onsdag.

Generalforsamling 2024 på Skipperkroen

Der blev serveret kogt torsk samt citronfromage. Senere var der kaffe.

Formanden bemærkede det lille fremmøde ved de første spilleaftner.  Vi har et hold i DM og to hold i 1. division. Tomandsturneringen starter som dobbelt turnering til februar. Ingen firmandsturneringer.

Efterårets tomands turnering blev vundet af: 1. Tage og Carl Aage. 2. Bent Og Karl.

Kontingentet vil fortsat være 250 kr. Varmepengebidraget på 10 kr. droppes.

I bestyrelsen gik Jørn Faistrup ud, og Søren Aagaard er kommet ind. Therese Pedersen vil fremover være webmaster.

Søren Aagaard fratræder som revisor. Hans plads overtages af Poul Palle Jensen. Erik Andersen genvalgt.

Forslag om spil med røde esser og præmiel'hombre første onsdag i måneden

Bent Rasmussen var dirigent og bad os udråbe et leve for klubben

Ovennævnte uddrag er lavet af Therese Stamer Pedersen Der tages forbehold for fejl, da alt i de håndskrevne protokoller ikke er lige let læseligt.